Loading…

1600px_20210921_074838

Festigkelitsklasse 8.8 auf einem Schraubenkopf.